Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych)

7 października 2019
Zdjęcie 1

Dofinansowanie udzielane w ramach obszaru A programu stanowi uzupełnienie środków będących w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Cel obszar A programu:

Przystosowanie część wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki.

Adresaci obszar A programu:

Zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – podmioty uprawnione do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Warunki przystąpienia do obszaru A programu:

 1. Adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r. i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt.
 2. Inwestycja dotycząca zapewnienia dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym musi zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec BGK,
 4. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

 

Wysokość dofinansowania projektu w obszarze A programu może wynieść do 165 000,00 zł.

Procentowa wysokości dofinansowanie ze środków PFRON dla projektodawców w kosztach inwestycji uzależniona jest od lokalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego i wynosi
w zależności od powiatu w 2019 roku:

 

JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU

WOJEWÓDZTWO

PODREGION

INTENSYWNOŚĆ POMOCY

30%

35%

55%

MAŁOPOLSKIE

Podregion  Krakowski

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

bocheński

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

krakowski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

miechowski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

myślenicki

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

proszowicki

MAŁOPOLSKIE

 

 

wielicki

 

MAŁOPOLSKIE

Podregion  miasto  Kraków

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

m. Kraków

 

 

MAŁOPOLSKIE

Podregion  Nowosądecki

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

gorlicki

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

limanowski

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

nowosądecki

MAŁOPOLSKIE

 

 

m. Nowy Sącz

 

MAŁOPOLSKIE

Podregion  Oświęcimski

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

chrzanowski

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

olkuski

MAŁOPOLSKIE

 

 

oświęcimski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

wadowicki

 

MAŁOPOLSKIE

Podregion  Tarnowski

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

brzeski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

dąbrowski

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

tarnowski

MAŁOPOLSKIE

 

 

m. Tarnów

 

MAŁOPOLSKIE

Podregion  Nowotarski

 

 

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

nowotarski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

suski

 

MAŁOPOLSKIE

 

 

 

tatrzański

Uwaga! Środki stanowiące wkład własny beneficjentów pomocy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Wnioski można składać od 1 października do 30 listopada 2019 r. do Oddziałów terenowych PFRON tj. Oddział Małopolski PFRON ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A :

W zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:

1. przy dobudowie szybu windowego – zapewnienie przestrzeni manewrowej i dojścia do windy,

2. budowę lub modernizację dojścia do budynku mieszkalnego poprzez budowę pochylni (z odpowiednio umiejscowionymi poręczami), ewentualnie dźwigu osobowego lub platform pionowych lub ukośnych zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

3. dostawę, zakup i montaż:

 • dźwigu osobowego,
 • platform pionowych lub ukośnych,
 • innych urządzeń do transportu pionowego,

4. dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,

5. montaż domofonów, włączników światła na wysokości ok 1,1 m, skrzynek na listy – dla osób na wózkach w dolnych przestrzeniach,

6. roboty związane z likwidacją progów (dopuszcza się próg o wysokości 2 cm ze ściętym klinem i wyróżnieniem kontrastu) oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim, zniwelowanie różnic poziomów za pomocą pochylni,

7. przystosowanie drzwi – zakup i montaż lekkich i łatwych w obsłudze drzwi wejściowych (w tym automatycznych i półautomatycznych) z możliwością otwierania pilotem lub czytnikiem kart oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm – z zachowaniem przestrzeni manewrowej,

8. ciągi komunikacyjne – zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej,

9. dojścia do terenów zielonych / ogrodów przyblokowych i zagospodarowanie terenu bez barier (zniwelowanie różnic poziomów przez np. budowę pochylni),

10. dojścia do śmietników – zniwelowanie różnic poziomów,

11. dojścia do stanowisk postojowych – zniwelowanie różnic poziomów;

W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:

 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
 2. oznaczenie wejść do budynków pasem ostrzegawczym,
 3. zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości (max 1,1 metra),
 4. zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
 5. oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym kolorem lub fakturą,
 6. przygotowanie i umieszczenie planów tyflograficznych o najbliższej okolicy/osiedlu,
 7. oznakowanie kolorem ciągów komunikacyjnych (kontrast dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku np.  na krawędziach schodów, drzwiach wejściowych),
 8. oznakowanie budynku (nazwa ulicy, nr budynku) dużą czcionką i kolorem kontrastowym,
 9. fakturowe oznaczenie dojścia do wind,
 10. grzejniki na klatkach osłonięte lub we wnękach;

W zakresie innych czynności związanych z realizacją inwestycji:

 1. audyt potrzeb w zakresie dostępności,
 2. nadzór inwestorski,
 3. ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz oceny i opinie konserwatorskie, o ile są wymagane zgodnie z przepisami prawa, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
 4. koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.

Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, mail: bslonska@pfron.org.pl