Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2023 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2023

16 listopada 2022

Małopolski Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2023.

 

Program skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół naszego województwa i zgodnie z zapisami konkursowymi będzie można stworzyć około 1440 grup szkoleniowych  w naszym województwie. W roku 2022 realizujemy program SKS w ponad 1470 grupach.

Małopolski SZS będzie składał wniosek do MSiT o koordynację programu w roku 2023  w województwie małopolskim.

Przewidujemy że, zajęcia będą prowadzone w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2023 -23.06.2023 i jesiennej 01.09.2023-15.12.2023, zajęcia 2 x w tygodniu w każdej grupie w jednostkach 60 minutowych z limitem 70 godzin x 60,00 zł brutto = 4200,00 zł brutto na prowadzącego zajęcia w jednej grupie.

Wynagrodzenie nauczycieli będzie wypłacane z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przez koordynatora wojewódzkiego na podstawie umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie 3 grupy ćwiczebnej.

W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Jedna grupa musi się składać z minimum 15 osób wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej szkoły.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Deklarację szkół w formie papierowej prosimy wypełnić i przekazać je do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego!!!

Każda szkoła oprócz zgłoszenia do JST musi bezpośrednio zgłosić grupę do operatora wojewódzkiego za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego SKS 2023 : do dnia 08.12.2022r:

https://docs.google.com/forms/d/1EdU2VS8rvNqYVNrhx9h05uePsbgI7QpatiFQ11oXnak/edit

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego składają zbiorcze zgłoszenia szkół wraz z deklaracją gminy do Małopolskiego SZS w Krakowie. Zgłoszenie musi być wypełnione czytelnie, zawierać wszystkie dane oraz pieczęcie i podpisy upoważnionych osób. Termin przesłania zgłoszeń do MSZS w Krakowie do dnia 20 grudnia 2022 roku.

Małopolski SZS prosi Dyrektorów Szkół o wnikliwe przeanalizowanie kandydatur nauczycieli mających prowadzić zajęcia z SKS. W tej edycji chcemy uniknąć nieterminowego przesyłania rozliczeń, nierzetelnego prowadzenia dziennika elektronicznego, za chorych nauczycieli wyznaczenia zastępstw tak aby było jak najmniej rezygnacji z Programu.

 

 

Warunkami udziału w programie są:

 

 

  1. Wkład finansowy 240,00 zł od grupy pokryty przez Instytucję Współfinansującą (np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, Stowarzyszenia, Szkoła, Rada Rodziców …) na sprzęt sportowy

i ubezpieczenie uczestników i nauczycieli.

 

2. Zgłoszenia niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3. Po 12.01.2023 r. nastąpi ogłoszenie wyników konkursu przez MSiT. Małopolski Szkolny Związek Sportowy zamieści na stronie związku www.mszs.krakow.pl  listę zakwalifikowanych szkół do programu.

 

W związku z powyższym liczymy na duże zainteresowanie programem i oczekujemy na wsparcie szkół w dofinansowaniu zadania przez organy prowadzące szkoły.

                                                                                 

Prezes

Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego

 Waldemar Gramek