Konwent Starostów Województwa Małopolskiego w Nowym Targu. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego w Nowym Targu.

15 września 2012

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego, który odbył się w dniach 13 i 14 września na terenie powiatu nowotarskiego (w Nowym Targu) poświęcony był głównie zagadnieniom związanym z zarządzaniem drogami publicznymi. Organizatorem spotkania był Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego Pan Jacek Pająk – Starosta Bocheński. Uczestnikami konwentu byli nie tylko starostowie z całego województwa, ale także dyrektorzy zarządów dróg powiatowych, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM), Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Związku Powiatów Polskich. Konwent był również okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zarządzaniu powiatami. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber podzielił się z zebranymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu „Nowotarski - nowatorski” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Główne założenia, planowane do osiągnięcia cele oraz postępy wdrażania projektu przedstawiła w swojej prezentacji Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Katarzyna Machaj.

Tematykę dotyczącą obowiązków zarządców dróg w świetle ustaw: o drogach publicznych i prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zaprezentowali Pani Beata Leszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad MTBiGM oraz Pan Grzegorz Mucha – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego MTBiGM. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązki starostów związane z odstępstwami od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie dróg publicznych. Niespełnienie przez drogi publiczne parametrów nawet najniższej z kategorii dróg publicznych (m.in. w zakresie spadków, promieni skrętu, szerokości pasa drogowego) określonych w rozporządzeniu MTBiGM jest często występującym problemem w terenach podgórskich. Poruszono również niezwykle istotne dla zarządów dróg zagadnienie dotyczące lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami oraz wynikającymi z tego tytułu problemami podczas realizacji inwestycji drogowych.

Ponadto na konwencie przedstawiono obecny i przyszły stan prawny dotyczący przejazdów pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, zmiany przepisów dotyczące ważenia w/w pojazdów oraz problematykę budowy punktów kontrolnych. „Od października bieżącego roku do kompetencji starostów będzie należało wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu niemormatywnego” poinformował zebranych Pan Michał Pierzchała Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Znacznie obniżone zostaną również kary za przekroczenia przez przewoźnika tonażu określonego w zezwoleniu.

Na konwencie zabrał również głos Pan Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, który przedstawił zebranym możliwości aplikowania o środki pozostałe jeszcze w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla zadań mających na celu ochronę środowiska. Omówił również przyszłe kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa w ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020, które będą związane głównie z likwidacją niskich emisji oraz wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Według Pana Stanisława Sorysa powinniśmy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań austriackich i ukierunkować się na działania związane z wytwarzaniem energii z biomasy. Powstanie biogazowni będzie wiązało się również z koniecznością zwiększania upraw rolnych, co stworzy możliwości rozwoju dla rolnictwa.

Podczas konwentu głos zabrali również Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, którzy poruszyli kwestie dotyczące udziału ZPP w pracach legislacyjnych w komisjach rządowych, w tym przede wszystkim Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.