KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABYTKI POWIATU NOWOTARSKIEGO” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABYTKI POWIATU NOWOTARSKIEGO”

16 maja 2023

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ZABYTKI POWIATU NOWOTARSKIEGO”

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zabytki Powiatu Nowotarskiego” jest Starostwo Powiatowe w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
 • Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu,
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu,
 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju,
 • Zespół Szkół w Rabce-Zdroju,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem,
 • Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

3. Konkurs ma na celu:

 •  uwrażliwienie uczniów szkół ponadpodstawowych na piękno terenu powiatu nowotarskiego;
 •  uchwycenie piękna zabytków występujących w powiecie nowotarskim w różnych porach roku;
 •  propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu nowotarskiego;
 •  odkrycie utalentowanych pasjonatów fotografii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski;

4. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 15.05.2023 r. do 15.10.2023 r.

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego  Regulaminu Konkursu oraz przesłanie na adres mailowy  biuropr@nowotarski.pl następujących formularzy:
 •  czytelnie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego: formularza (skan z podpisem) – stanowiącego integralną część Regulaminu (Załącznik nr 1);
 •  autorskiego zdjęcia/zdjęć (max. 12) konkursowych w możliwie najlepszej jakości – min 300 dpi, z dopiskiem „Zabytki Powiatu Nowotarskiego” w tytule wiadomości, w terminie do 15.10.2023 r. (istnieje możliwość przekazania zdjęcia/zdjęć  również za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych np. We Transfer.com, dysk gogle itp., poprzez wysłanie linka do materiałów w wiadomości mailowej).
 1. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia poprzez dostarczenie materiałów do Biura Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14  (pok. 3.17) - formularza w wersji papierowej wraz z opisanym imieniem i nazwiskiem nośnikiem elektronicznym ze zdjęciem/zdjęciami konkursowymi.
 2. Zdjęcie/zdjęcia  konkursowe zgłoszone przez uczestników muszą  przedstawiać zabytek z terenu  Powiatu Nowotarskiego w sposób ciekawy, unikatowy i artystyczny.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 12 autorskich zdjęć. Mile widziane będą zdjęcia przedstawiające zabytki z różnych miejsc z terenu Powiatu we wszystkich  porach roku.
 4. W tytule zdjęcia należy wpisać nazwę obiektu zabytkowego i miejscowość, w której się znajduje.
 5.  Zdjęcie/zdjęcia powinny być przesłane w kolorze w formie pliku o jak najwyższej jakości (min. 300 dpi).
 6. Dopuszczalne formaty zdjęcia/zdjęć konkursowych: jpg; png, tiff.
 7. Zdjęcie/zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
 8.  Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości zdjęć.
 9. Zabronione jest przesyłanie zdjęć wykonanych przez innych autorów.
 10. Zdjęcie/zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich jak również wizerunku samego autora.
 11. Po upływie terminu składania zgłoszeń, Organizator powoła Komisję Konkursową, która sprawdzi zgłoszenia pod kątem formalny oraz zweryfikuje przesłane zdjęcia  pod względem  odpowiedniej jakość, waloru artystycznego, oryginalności ujęcia, estetyki i waloru promocyjnego zdjęcia, a następnie wytypuje 13 najlepszych zdjęć, z pośród których wyłoni jedno zdjęcie zwycięskie.
 12. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości (tj. umieszczona na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego i powiatowym profilu Facebook) do 5 dni po posiedzeniu Komisji Konkursowej, jednak nie później niż do dn. 31. 10.2023 r.
 13. Nagrodą w konkursie jest publikacja 13 najlepszych zdjęć na kalendarzu Powiatu Nowotarskiego na 2024 r. z oznaczeniem autora (w wersji papierowej i elektronicznej), spośród których zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczona na okładce kalendarza.
 14. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

21. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

22. Udział w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do przesłanych plików - o zakończeniu konkursu i przedstawieniu wyników, zdjęcia przesłane na konkurs mogą zostać bezpłatnie wykorzystane przez Organizatora w celach związanych z szeroką promocją Powiatu Nowotarskiego w sieci oraz w wydawnictwach, bez konieczności wskazania autora z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego Regulaminu.