Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na działania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na działania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych w powiecie nowotarskim

19 września 2023
Zdjęcie 1

Powiat Nowotarski w dniu 1 września 2023 r. podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na realizację opracowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce-Zdrój działań skierowanych dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną Powiat nowotarski otrzymał dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 60 000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych).

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną przeprowadzone następujące działania:

-  profilaktyka oraz wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdrój poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca (logopeda), który obejmie dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

- zajęcia mające na celu stymulację słuchową z treningiem wzrokowych
i motorycznych funkcji, które zostaną przeprowadzone na terenie jednostek oświatowych a w razie potrzeby również w domu dziecka, głównie na terenach wiejskich;

- badania za pomocą Platformy do Badania Zmysłów – wdrożenie innowacyjnych technologii, które umożliwiają przesiewowe badania słuchu i mowy oraz badania audiometryczne i testy wykrywających centralne zaburzenia słuchu.

Realizacja przyjętych celów ma szczególne znaczenie również w aspekcie zniwelowania skutków pandemii Covid-19. W okresie wymuszonej izolacji dzieci
i młodzież nie miały możliwości stymulacji związanej z słuchaniem mowy w trakcie trwania zakłóceń oraz rozwijania umiejętności oceny bodźców akustycznych z punktu widzenia potrzeb komunikacji językowej. W tym okresie dzieci miały też utrudniony  dostęp do nowoczesnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Ponadto w ostatnich latach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce - Zdroju odnotowuje wzrastającą liczbę dzieci i młodzieży, u których stwierdza  różnego rodzaju kłopoty związane ze słuchem, w tym deficyty fonologiczne, zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie,  zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej. Konsekwencją tych problemów są m. in.: problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia koncentracji i trudności w uczeniu się. Powyższe deficyty negatywnie odbijają się na zdrowiu psychicznym dzieci, ponadto mogą z nich wyniknąć późniejsze problemy skutkujące trudnościami w nauce. Dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego odbierają świat w sposób zniekształcony, są mniej wytrzymałe, cechuje je niski poziom koncentracji, ich uwaga jest mimowolna. Dzieci te  często reagują nieadekwatnie na głosy i dźwięki, mylnie rozumieją przekazy słowne. Dominuje u nich rozumienie sytuacyjne. Mówią monotonnie, bez poczucia rytmu i płynności, mają ubogie słownictwo. Z uwagi na  opisany powyżej sposób funkcjonowania dzieci z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego może u nich dochodzić do obniżania się poczucia własnej wartości, wycofywania się z kontaktów społecznych i ograniczenia w realizacji podstawowych potrzeb psychicznych. Przedstawione działania są innowacyjne, a to zwiększa możliwość efektywnego oddziaływania na dzieci i młodzież, które borykają się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym. Głównym celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań  terapeutycznych aby w przyszłości zniwelować problemy zdrowotne i pedagogiczne.