Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

26 czerwca 2020
Zdjęcie 1

25 czerwca br. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji starosta Krzysztof Faber przedstawiał sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od ostatniego posiedzenia rady.

     W ramach interpelacji radny Marek Szarawarski wnioskował o sporządzenie wystąpienia do władz krajowych o rozszerzenie programu Czyste Powietrze dla wspólnot mieszkaniowych, oraz uwzględnienie w nim możliwości wykorzystania odnawialnych  źródeł energii. Apelował również o podjęcie działań wspierających placówki oświatowe przy sanatoriach uzdrowiskowych, ponieważ w związku z panującą pandemią, subwencja oświatowa naliczona dla nich w następnym roku będzie znacząco obniżona, a nauczyciele będą zagrożeni zwolnieniami.

     Radny Michał Borzęcki podniósł zaś problem skrzyżowania ulicy Św. Anny i Grel w Nowym Targu, gdzie planowana była inwestycja powiatowa.

     Na posiedzeniu gościła zdalnie Urszula Słowik Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Targu, która odpowiadała na pytania związane z możliwością wprowadzenia dyżurów lekarza orzecznika ZUS w Nowym Targu. W wyniku wcześniejszych interwencji m.in. radnych powiatowych, ZUS wyraził zgodę na realizację tych dyżurów. Przygotowano również stosowny gabinet lekarski. Problemem pozostaje brak chętnych lekarzy. ZUS poszukuje ich od dłuższego czasu. W związku z zaistniałą sytuacją padła również prośba, aby radni wykorzystując swoje kontakty pomogli znaleźć i zachęcić lekarzy do podjęcia funkcji lekarzy orzeczników.

     Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska omówiła kwestie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające głównie z utworzenia nowej linii autobusowej dofinansowanej z funduszu rozwoju przewozów autobusowych,  biegnącej przez teren Gminy Raba Wyżna. Powiat nie ponosi kosztów finansowych z tego tytułu, jednak następują przepływy finansowe. Ze zmianą tą wiązało się późniejsze podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

     Zamiany budżetowe dotyczyły również przesunięcia środków dla szpitala na wyposażenie nowoczesnego laboratorium, które będzie realizować m.in. badania związane z koronawirusem. Pozostałe zmiany związane są z zadaniami drogowymi.

     Jednym z tematów posiedzenia były kwestie oświatowe związane ze zmianą uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

     Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz przedstawił Raport o stanie powiatu - dokument,  który jest obligatoryjnie corocznie przygotowywany przez samorząd powiatowy. Opracowanie zawiera podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek podległych zarządowi powiatu. Cały raport jest dostępny pod adresem https://www.nowotarski.pl/wazne-dokumenty/dokumenty/raport-o-stanie-powiatu-nowotarskiego-za-rok-2019-858.html. Po debacie nad treścią raportu Rada udzieliła Zarządowi wotum zaufania.

     Obszerną część konferencji zajęła analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok. Jej pokłosiem było udzielenie Zarządowi Powiatu Nowotarskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, co było najistotniejszym punktem posiedzenia.

     Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo nowotarski szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2019 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować – mówił po sesji Bogusław Waksmundzki, wicestarosta. Realizacja budżetu była prowadzona w warunkach presji na wydatki bieżące powodowane między nimi wzrostem cen i wzrostem płacy minimalnej, niedoszacowania zadań oświatowych pogłębionego wzrostem wynagrodzeń nauczycieli - dodał.

     Na szkoły w 2019 r. wydano 68,716 mln złotych, a ogólnie na oświatę blisko 85,4  mln zł. To ponad 1/3 wszystkich wydatków, jakie Powiat zrealizował w poprzednim roku. Kwota 2,25 mln zł  była związana głównie z dostosowaniem szkół do podwójnego rocznika – Nie zamierzamy oszczędzać na szkołach. Wiedza i umiejętności to przyszłość naszych dzieci, a co za tym idzie powiatu i regionu – komentował Bogusław Waksmundzki.

     Kolejną dziedziną, w którą Powiat mocno inwestuje są drogi. W 2019 roku na transport – remonty dróg i budowę chodników - w powiecie wydano 33 miliony złotych. Do  tego trzeba dodać środki bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie i przebudowę dróg – 8,2 mln zł. - Warto wspomnieć chociażby takie inwestycje, jak rozbudowa drogi powiatowej Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra – Łętownia, przebudowa ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna – wymienił Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego.

     Starosta Faber podkreśla, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna. – Mamy na to twarde dowody. W rankingu finansów samorządu terytorialnego, który był przygotowywany na tegoroczny Europejski Kongres Samorządów zajmujemy 134. pozycję (na 314 powiatów ziemskich). W porównaniu z wieloma powiatami regionu to bardzo dobre miejsce np. powiat limanowski zajmuje 147 miejsce, suski 138.. Oczywiście są lepsi, jak powiat myślenicki z 67. lokatą, ale to oznacza, że musimy nadal pracować. Co roku jest lepiej – przekonywał.